Подкрепа – Covid-19 2021-11-08T10:06:29+00:00

Project Description

 

 

 

 

„НЕПТУН СОЗОПОЛ“ ЕООД ПОДПИСА ДОГОВОР BG16RFOP002-2.089-5843 ОТ 26.08.2021 Г. ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 лв. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” и Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, Инвестиционен приоритет 6.1 „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, управлявана от Министерство на икономиката.

Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.089-5843 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

“Нептун Созопол” ЕООД е с предмет на дейност в сферата на отдиха и развлеченията – оперира аквапарк, работещ през летния сезон.

Основен ефект, който се търси от предоставянето на помощта е осигуряване на оборотен капитал за покриване на текущи разходи на дружеството и запазване на работните места в него.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 26.08.2021 г.

Край: 26.11.2021 г.